Offset (Domestic)

Andra Pradesh 3
Assam 2
Bihar 2
Chhaattisgarh 1
Dadra and Nagar Hav. 1
Delhi 19
Goa 1
Gujarat 8
Haryana 6
Himachal Pradesh 2
Jharkhand 1
Karnataka 7
Kerala 4
Madhya Pradesh 6
Maharashtra 30
Odisha 1
Punjab 7
Rajasthan 1
Tamil Nadu 8
Telangana 8
Uttar Pradesh 12
West Bengal 4